Bolagsstyrning

Bolagsstämma
I enlighet med aktiebolagslagen utövas aktieägarnas inflytande i Bolaget på bolagsstämman, som är Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i centrala frågor, till exempel ändring av bolagsordningen, nyemission av aktier och aktierelaterade värdepapper, fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av Bolaget resultat, val av ersättning till styrelseledamöter och revisor samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. Aktieägaren har rätt att röst för det fulla antalet aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Styrelsen
Styrelsen är Bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för Bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera Bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i tid. Dessutom utser styrelsen den verkställande direktören.

Styrelsens ordförande ska väljas av årsstämman och har ett särskilt ansvar för ledningen och styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och effektivt.