Aktieägarna i Intropris AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556536-3982 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 november 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby. ANMÄLANAktieägare som önskar delta i stämman ska: (i)     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den […]

Den 20 september 2019 höll Intropris AB (publ) (”Bolaget”) en extra bolagsstämma (kontrollstämma 1) på bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby. Stämman beslutade enhälligt att driva bolagets verksamhet vidare. Stämman beslutade enhälligt att driva verksamheten vidare. Detta innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva […]