KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I INTROPRIS AB (PUBL)

Med anledning av att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet inom kort, kallas aktieägarna i Intropris AB (publ), 556536-3982 härmed till extra bolagsstämma 2019-09-20 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, Vimmerby.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2019-09-13, och dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00, 2019-09-17
per post under adress Intropris AB, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-mail: per@presens.nu. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 2019-09-13. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av utvecklingsplan
 8. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över denna
 9. Beslut om bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsens ordförande att besluta om justering av besluten
 11. Avslutande av stämman

Styrelsens förslag till beslut

Givet att en kontrollbalansräkning visar att det egna kapitalet understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital, hänskjuter styrelsen frågan om huruvida bolaget ska gå i likvidation till bolagsstämman.

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift
Styrelsen föreslår att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Skälet är att styrelsen är av uppfattningen att aktieägarna och bolaget är bäst betjänta av att stämman beslutar om en fortsatt drift av bolaget samt att det finns goda förutsättningar för att återställa det egna kapitalet.

Ett beslut om fortsatt drift innebär att bolagsstämman skall sammankallas inom åtta månader från den första kontrollstämman för att på nytt pröva frågan om bolaget skall gå i likvidation på grundval av en ny kontrollbalansräkning (andra kontrollstämma). Om bolagets egna kapital enligt kontrollbalansräkningen som läggs fram på den andra kontrollstämman inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsens sekundära förslag – likvidation
Styrelsen är, trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare, skyldig enligt aktiebolagslagen att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas bolagsstämman. Därför föreslår styrelsen, under förutsättning att stämman inte beslutar att bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att aktieägarna röstar för att bolaget skall gå i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om bolagets eget kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på bolagsstämman. Skulle stämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av bolagets behållna tillgångar, om några, beräknas kunna infalla under första kvartalet 2020. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Beslut om bemyndigande för styrelsens ordförande att besluta om justering av besluten (punkt 10)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på den extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Tillhandahållande av handlingar
Fullmaktsformulär tillhandahålls för aktieägare på Bolagets kontor, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby, samt på Bolagets webbplats investerare.intropris.se. Styrelsens förslag och övriga handlingar som aktiebolagslagen föreskriver kommer senast från och med 16 september 2019 att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby, samt på Bolagets webbplats investerare.intropris.se. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin postadress.

Bifogade dokument

-> Fullmaktsformulär