Kallelse till årsstämma i Vimmerby E-handel AB

Aktieägarna i Vimmerby E-handel AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA tisdagen den 30 juni 2020 kl. 17.00. Plats: Vimmerby E-handels kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Vimmerby E-handel AB (publ), att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per@intropris.se senast onsdagen den 24 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24 juni.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor samt bolagets hemsida http://investerare.intropris.se.

Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i
Intropris AB (publ) 2020-06-30.
§ 1. Val av ordförande vid stämman
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två justeringsmän.
§ 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
§ 7. Beslut om följande
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
§ 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
§ 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
§ 10. Övriga frågor
§ 11. Mötets avslutande

Förslag till beslut
§ 7b. Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 inte lämnas samt att ansamlad resultat överförs i ny räkning.

§ 8. Förslag till styrelse- och revisionsarvoden.
Det föreslås att styrelsearvodet, på ett prisbasbelopp per år och ledamot, samt revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning, är oförändrat.

§ 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Årsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och noll (0) suppleanter. Det föreslås vidare omval av Veine Johansson som styrelseordförande. Samt omval av Björn Långberg (ledamot), och omval Per Östling (ledamot).

Förslag till stämman är vidare att revisionsbolaget Focus Revission med huvudansvarig revisor Tomas Berg, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2021.

Vimmerby juni 2020
Styrelsen för Vimmerby E-handel AB (publ)