Kallelse till årsstämma i Intropris AB

Aktieägarna i Intropris AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA söndagen den 30 juni 2019 kl. 16.00
Plats: Intropris kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 juni 2019.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Intropris AB (publ),
att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per@intropris.sesenast tisdagen den 25 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 25 juni.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Handlingar inför bolagsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor efter den 27 juni 2019 samt bolagets hemsida http://investerare.intropris.se.

Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i Intropris AB (publ) 2019-06-30.
§ 1. Val av ordförande vid stämman
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två justeringsmän.
§ 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5. Godkännande av dagordning
§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
§ 7. Beslut om följande
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
§ 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
§ 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
§ 10. Ändring av bolagsordningen
§ 11. Övriga frågor
§ 12. Mötets avslutande

Förslag till beslut

§ 7b. Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2018 inte lämnas samt att ansamlad resultat överförs i ny räkning.

8. Förslag till styrelse- och revisionsarvoden.
Det föreslås att styrelsearvodet, på ett prisbasbelopp per år och revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning, är oförändrat.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Årsstämman föreslås välja Marcus Andersson till ny styrelseordförande. Samt omval av Veine Johansson (ledamot), omval Björn Långberg (ledamot), och omval Per Östling (suppleant).

Förslag till stämman är vidare att revisionsbolaget PWC med huvudansvarig revisor Mattias Palmqvist, väljs som revisor intill slutet av årsstämman 2020.

10. Ändring av bolagsordningen.
Det föreslås att bolagsordningens punkt 1 ändras enligt följande.

Gammal skrivelse
1. Firma
Bolagets firma är Intropris AB (publ).

Ny skrivelse
1. Firma
Bolagets firma är Regalgruppen AB (publ).

Vimmerby juni 2019
Styrelsen för Intropris AB (publ)