Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Intropris AB (publ), 556834-7339, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 april 2018 kl. 18:00 på Intropris kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 27 mars 2018, och dels senast måndagen den 2 april 2018 anmäla sitt deltagande till Intropris AB (publ) via e-post: per@intropris.se. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 27 mars 2018. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning
§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 4. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen.
§ 10. Övriga frågor.
§ 11. Mötets avslutande.

Förslag till beslut
§7.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en uppdelning av aktier varigenom en befintlig aktie delas upp i fem nya och att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Samtidigt föreslår styrelsen att bolagsordningens § 5. ändras och får följande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000.

Stämmans beslut avseende denna punkt är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen

Vimmerby 9 mars 2018
Styrelsen för Intropris AB (publ)

För mer information kontakta:
Per Östling / VD / Intropris AB (publ)
070 305 38 15 – per@intropris.se
Hemsida: investerare.intropris.se

 Kallelse Extra Bolagstämma 2018-04-04