Bolagsordning

INTROPRIS AB  556536-3982
Antagen vid extra bolagsstämma 2019-05-02

1. Firma
Bolagets firma är Intropris AB (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Vimmerby kommun.

3. Verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel, import, export, distribution  och försäljning av konsument-och kapitalvaror inom hemelektroniska produkter, vitvaror och sportprodukter, vapen-, jakt-och fritidsprodukter, kläder och optik samt utbildnings-och eventverksamhet inom skytte, jakt-, sport- och friluftsområdet via webbutik och fysisk butik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 510 000 kronor och högst 2 040 000 kronor.

5. Aktier

5.1 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 stycken och högst 68 000 000 stycken.

Aktier kan utges i två slag, stamaktier och preferensaktier. Stamaktier får ges ut till ett antal som motsvarar högst hela antalet aktier i bolaget. Preferensaktier får ges ut till ett antal om högst 6 100 000.

5.2 Vinstutdelning
Preferensaktier äger företrädesrätt framför stamaktierna vid vinstutdelning eller vid eventuell likvidation om upp till det totala beloppet som tillförts Bolaget vid emission av preferensaktier.

5.3 Företrädesrätt
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och preferensaktier, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast stamaktier eller preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med högst 6 styrelsesuppleanter.

7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra  bolagsstämma får ske tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

9. Anmälan till bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken  avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton  eller nyårsafton  och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Ärenden på årsstämman
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

11. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 30 december.

12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och finansiella instrument.