Aktieägarna i Intropris AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556536-3982 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 november 2019 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i)     dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 28 oktober 2019, samt

(ii)     dels senast samma dag, måndagen den 28 oktober 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Intropris AB (publ), ”Bolagsstämma”, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller per e-post till per@presens.nu.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före måndagen den 28 oktober, då sådan införing ska vara verkställd.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida investerare.intropris.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Framläggande och godkännande av dagordning.
4.    Val av justeringsman.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Ändring av bolagsordning
7.    Avbryta emissionen
8.    Stämmans avslutande.

FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6. Ändring av bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att följande ändring i bolagsordningen genomförs.

Gammal lydelse: Bolagets firma är Intropris AB (publ).
Ny lydelse: Bolagets firma är Jaktbiten i Vimmerby AB (publ).

Punkt 7. Avbryta emissionen
På grund av ett mycket lågt deltagande i den ännu icke avslutande nyemissionen av preferensaktier föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar att emissionen inte ska fullföljas.

________________________
Vimmerby, oktober 2019 
Intropris AB (publ)
Styrelsen