Styrelsen i Intropris AB har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående emissionen till den 14 juni 2019.

Intropris AB (pub) (”Intropris” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av preferensaktier som styrelsen godkänts genomföra på extrastämman som hölls den 2 maj 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,1 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 12 Msek av den initiala emissionsvolymen.

Kort om Företrädesemissionen och informationsmemorandumet

– Aktieägare i Bolaget och i Nord Nordic Retail & Distribution Holding AB har företrädesrätt att teckna en (1) preferensaktie för varje nio (9) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 10 maj 2019.

– Utöver företrädesrätten erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse om teckning utan företrädesrätt.

– Teckningsperioden löper från och med den 14 maj 2019 till och med den 29 maj 2019.

– Teckningskursen per aktie är 4,00 kronor.

– Varje preferensaktie ger företrädesrätt till vinstutdelning, upp till det totala beloppet som tillförs Bolaget vid emissionen av preferensaktier, framför stamaktien från och med innevarande räkenskapsår.

– Röstvärdet på varje preferensaktie uppgår till 10 röster per aktie. Röstvärdet på stamaktien är lika med 1 röst per aktie.

– Bolaget tillförs initialt före emissionskostnader högst cirka 24,1 miljoner kronor vid full teckning av Företrädesemissionen.

– Informationsmemorandumet finns att ladda ned på investerare.intropris.se och www.eminova.se.

– Emissionslikviden planeras att användas för att finansiera kommersialiseringen av VibroSense Meter II genom att förstärka organisationen på försäljnings-, marknadsförings- och F&U-områdena, öka antalet opinionsledare och distributörer, bredda IP samt genomföra ytterligare vetenskapliga studier som ger kliniska bevis för mätmetoden inom främst affärsområdena diabetes och onkologi. 

– Bolaget har erhållit garantiförbindelser från tidigare storägare, om cirka 12 miljoner kronor (motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 50 procent av den initiala emissionsvolymen.

Bifogad fil:
-> Informationsmemorandum (PDF)

Den 2 maj 2019 höll Intropris AB (publ) (”Bolaget”) en extra bolagsstämma på bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om en nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Bolaget ska emittera totalt 6 033 794 Preferensaktier till villkoren (1:9 4,00) att för varje niotal per avstämningsdagen fredagen den 10 maj 2019 innehavda aktier teckna en ny Preferensaktie till ett pris om 4 kronor, varav kvotvärdet uppgår till 0,03 kronor per aktie. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras Bolaget genom avsättning till Bolagets överkursfond med 3,97 kronor. Vid full teckning kommer Bolaget tillföras 24 135 176 kronor varav 181 013,82 kronor utgör aktiekapital.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt av Bolagets befintliga aktieägare får tecknas av andra.

Aktieägare i Nord Nordic Retail & Distribution AB Holding (publ)(i likvidation)(”Nord”) har företrädesrätt att teckna aktier i Nords ställe pro rata i förhållande till sådana aktieägares ägande av aktier i Nord, antalet innehavda aktier i Nord, skall antecknas av tecknare på anmälningssedeln.

Villkoren och formen för nyemission av Preferensaktier är satta med hänsyn tagen till att Bolaget omgående behöver tillföras likviditet. Nyemissionen är garanterad av befintliga aktieägare till ett belopp om 12 000 000 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 14 maj 2019 till och med den 
29 maj 2019.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.