Aktieägarna i Intropris AB (publ), org.nr. 556536-3982 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 2 maj 2019 klockan 9:30, på Bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) senast torsdagen den 25 april 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och (ii) anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 29 april 2019 per post till Intropris AB (publ), c/o Nord Nordic Retail & Distribution AB, Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand eller per e-post till info@intropris.se.

I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav, samt i förekommande falla antal biträden (högst två (2)).

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 53.159.212 stycken, vilket motsvarar 53.159.212 röster. Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på stämman.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan inregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före torsdagen den 25 april 2019 då inregistreringen måste vara verkställd.

Förslag till dagordning
Följande föreslås som dagordning för bolagsstämman:
1.    Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Val av en eller två justeringsmän.
4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.    Godkännande av dagordning.
6.    Beslut om utgivande av aktier av nytt aktieslag.
7.    Beslut om antagande av ny bolagsordning.
8.    Beslut om nyemission av aktier.
9.    Stämmans avslutande.

Upplysningar vid extra bolagsstämman
Aktieägare erinras om sin rätt att begära information enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
________________________

Vimmerby den 3 april 2019
Styrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse föreslår att Veine Johansson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om utgivande av aktie av nytt aktieslag
Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar om att utge aktier av ett nytt aktieslag. Det nya aktieslaget ska utgöras av preferensaktier (”Preferensaktier”) med företrädesrätt för innehavare vid utdelning och likvidation om upp till det totala beloppet som tillförs Bolaget vid emission av Preferensaktier.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, med följande huvudsakliga ändringar:
Införande av nytt aktieslag att utgöras av preferensaktier med företrädesrätt vid utdelning och likvidation om upp till det totala beloppet som tillförs Bolaget vid emission av aktuella preferensaktier.

Punkt 8 – Beslut om nyemission av Preferensaktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att emittera totalt 6 033 794 Preferensaktier i Bolaget till villkoren (1:9 4,00) att för varje niotal per avstämningsdagen fredagen den 10 maj 2019 innehavda aktier teckna en ny Preferensaktie till ett pris om 4 kronor, varav kvotvärdet uppgår till 0,03 kronor per aktie. Skillnaden mellan kvotvärdet och teckningskursen (överkursen) ska tillföras Bolaget genom avsättning till Bolagets överkursfond med 3,97 kronor. Vid full teckning kommer Bolaget tillföras 24 135 176 kronor varav 181 013,82 kronor utgör aktiekapital. Det noteras att beslutet om emission av aktier kräver ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 ovan.

Aktier som inte tecknas med företrädesrätt av Bolagets befintliga aktieägare får tecknas av andra.

Aktieägare i Nord Nordic Retail & Distribution AB Holding (publ)(i likvidation)(”Nord”) har företrädesrätt att teckna aktier i Nords ställe pro rata i förhållande till sådana aktieägares ägande av aktier i Nord, antalet innehavda aktier i Nord, skall antecknas av tecknare på anmälningssedeln.

Villkoren och formen för nyemission av Preferensaktier är satta med hänsyn tagen till att Bolaget omgående behöver tillföras likviditet. Nyemissionen är garanterad av befintliga aktieägare till ett belopp om 12 000 000 kronor.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 14 maj 2019 till och med den 29 maj 2019.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden.

Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
______________________