Aktieägarna i Intropris AB (publ), 556536-3982, kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 december 2018 kl. 17:00 på Intropris kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdag den 20 december 2018, och dels senast torsdagen den 27 december 2018 anmäla sitt deltagande till Intropris AB (publ) per post till Intropris AB, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per@intropris.se.

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 22.286.680 stycken, vilket motsvarar 22.286.680 röster. Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på stämman.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 december 2018.

 

Förslag till dagordningFöljande föreslås som dagordning för årsstämman:

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen.
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
 10. Mötets avslutande.

______________________

Vimmerby den 28 november 2018
Styrelsen

 

BESLUTSFÖRSLAG

7b. Resultatdisposition
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret  2017-07-01 – 2018-06-30

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Det föreslås att arvode till styrelsen utgår med ett prisbasbelopp per ledamot och år.
Det föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
Det föreslås att den nuvarande styrelsen sitter kvar och valet av revisor är oförändrat.

Aktieägarna i Intropris AB (publ), 556536-3982, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 18:00 på Intropris kontor, Rönnbärsgatan 5 i Vimmerby.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 5 december 2018, och dels senast måndagen den 10 december 2018 anmäla sitt deltagande till Intropris AB (publ) per post till Intropris AB, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per@intropris.se.

I anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 22.286.680 stycken, vilket motsvarar 22.286.680 röster. Bolaget innehar inga aktier som inte får företrädas på stämman.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 5 december 2018.

Förslag till dagordning
Följande föreslås som dagordning för bolagsstämman:

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3. Val av en eller två justerare.
§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 5. Godkännande av dagordning.
§ 6. Beslut om verkställande avförvärv
§ 7. Beslut om kvittningsemissioner
§ 8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
§ 9. Val av styrelse.
§ 10. Mötets avslutande. 

Upplysningar vid extra bolagsstämman
Aktieägare erinras om sin rätt att begära information enligt 7 kap. 32 §aktiebolagslagen.

_______________________

Vimmerby den 9 november 2018
Styrelsen

 

 BESLUTSFÖRSLAG
§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Bolagets styrelse föreslår att Björn Långberg väljs till ordförande vid stämman.

§ 6. Beslut om verkställande av förvärv
Styrelsen föreslår att beslut fattas om att verkställa förvärv av samtliga aktier i Nord Nordic Retail & Distribution AB i enlighet med tecknat aktieöverlåtelseavtal.

 § 7. Beslut om kvittningsemissioner
Styrelsen föreslår att beslut fattas om att emittera 21 261 433 aktier att tecknas av Nord Nordic Retail & Distribution Holding AB (publ) som kvittning av revers om 44.649.009 kronor;

kvittningsemission om 5.378.017 aktier att tecknas av Ambia Trading Group AB (org. nr 556834-7339 som kvittning för fordringar om 11.293.837 kronor;

kvittningsemission om 5.378.017 aktier att tecknas av Nordic Retail & Distribution Holding AB (som kvittning mot revers avseende fordringar om 11.293.837 kronor

§ 8. Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, med följande huvudsakliga ändringar:

Räkenskapsår ändras från 1 juli – 30 juni till 1 januari – 31 december

§ 9. Val av styrelse
Förslag på ledamöter kommer att publiceras på bolagets hemsida senast den 10 december.

Genom en affär där Intropris AB förvärvar samtliga aktier i Nord Nordic Retail & Distribution AB (orgnr. 556536-3982) bildas en ny bolagsgrupp med omfattande verksamhet på flera orter i Sverige.

Nord Nordic Retail & Distribution AB går tillsammans med sina tre rörelsedrivande helägda dotterbolag, Idéfix Tekoprodukter Aktiebolag, Danholmen Active Outfit AB och Cazadero Mediaproduktion AB (www.jaktlust.com), in som underkoncern i den nya gruppens moderbolag Intropris AB.

Bakgrund och noteringsprocess
Intropris och Nord har tidigare, var för sig, haft som målsättning att bli listade bolag. Under den period förhandlingarna pågått har parterna valt att göra uppehåll i sina respektive noteringsprocesser. Efter att avtal träffats återupptas nu detta arbete gemensamt.

Notering för den nya bolagsgruppen planeras tillsammans med en kapitalanskaffning att genomföras under Q1 2019. För att säkerhetsställa att bolaget lyckas nå den finansiella styrka som behövs för att på ett framgångsrikt sätt utveckla gruppens verksamhet, har ett garantiåtagande för den planerade nyemissionen upprättats av en grupp huvudägare.

Parterna kallar inom kort till extra bolagstämmor på sina respektive hemsidor samt genom annonser i Post och inrikes tidningar för att verkställa det som nu avtalats. Formellt väntas sammanslagning av bolagen vara fullt genomförd innan december månads utgång, varefter ett intensivt arbete med att organisera bolagens olika verksamheter tar vid.

Sammanslagningen kommer redan från första tillträdesdag att ge positiva effekter på den dagliga verksamheten.” kommenterar Intropris VD, Per Östling.

Organisation
Bolagsgruppen har efter sammanslagningen ett femtiotal anställda på åtta arbetsplatser med Gävle längst i norr och Ronneby i söder. I samband med samgåendet förväntas förändringar i såväl styrelser som ledning. Nords nyligen tillträdde VD, Martin Berling, är tänkt att också axla rollen som VD för hela den nya bolagsgruppen.

Den nya konstellationen kommer kortfattat att innefatta:

 • Åtta butiker.
 • Ca 50 anställda.
 • Ny ledning.
 • Ny Styrelse.
 • Egen produktutveckling via ITAB och Racerback.
 • Flera moderna webbshoppar.
 • Ett omfattande sortiment inom segmenten jakt, fiske och uteliv.
 • Ca 5500 aktieägare.

Mer information att vänta i samband med tillträdesdagen den 11e december.

Bolagsbeskrivning
Intropris AB – 556536-3982
Intropris bildades 2006 som en renodlad e-handelsverksamhet med ett brett sortiment av konsumentartiklar. Sedan dess har verksamheten renodlats och utvecklats till att i huvudsak omfatta produkter för jakt, fiske och uteliv, vilka saluförs i sex fysiska butiker samt genom e-handel.

Itab – 556205-6969
Grundades i Surahammar 1980 av entreprenören Gunnar Lundblad, redan då med distanshandel som affärsmodell (postorder). Verksamheten har sin grund i att utveckla och tillverka prisvärda kläder, skor och accessoarer av hög kvalitet för jobb och fritid, allt anpassat för nordiska förhållanden. Ännu idag utgör anläggningen i Surahammar basen för bolagets verksamhet, här sker produktutvecklingen, och här finns den butik som genom åren utvecklats till en verklig shoppingdestination.

Active Outfit AB – 556863-2896
Grundades 2011 och har sedan starten varit en snabbväxande e-handelsaktör med fokus på utrustning för jakt, fiske och friluftsliv. Bolaget har en unik inköpsmodell, ett mycket brett sortiment och hög kompetens inom digital marknadsföring.

För mer information kontakta:
Per Östling / VD / 070 305 38 15 / per@intropris.se
Hemsida: investerare.intropris.se
Vimmerby 8 november 2018