Extra bolagsstämma har hållits i Intropris AB (publ) onsdagen den 4 april 2018 varvid följande beslut fattades:

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att genomföra en uppdelning av aktier varigenom en befintlig aktie delas upp i fem nya och att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Samtidigt beslutade stämman att bolagsordningens § 5. ändras och får följande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000.

För mer information kontakta:
Per Östling / VD / 070 305 38 15
per@intropris.se
Hemsida: investerare.intropris.se

Vimmerby 5 april 2018