Styrelsen i Intropris AB fattade den 7 november 2017 med stöd av bemyndigande från årsstämman beslut om en nyemission av högst 1 162 883 med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningskurs om 20 kr, med totalt emissionsbelopp om 23,3 Msek.